Algemene Voorwaarden

Door het aangaan van een zorgovereenkomst, contract, deelname aan een workshop of werkafspraak bij/met Mariska Krab gaat u akkoord met de onderstaande algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Afspraken en annulering:

Alle sessies, workshops en trainingen vinden plaats op afspraak.

Afzeggen van een afspraak gebeurt bij voorkeur telefonisch of er kan een e-mail gestuurd worden.

Mariska Krab behoudt zich het recht om, in geval van overmacht, de datum of tijdstip van de sessie of afspraak te wijzigen.

24 uurs regeling: Voor het afzeggen of verplaatsen van afspraken geldt een 24-uurs regeling. Bij het niet nakomen van een afspraak, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via de mail aan te geven. Indien u - om wat voor reden ook - een afspraak niet nakomt worden de kosten volledig berekent.

OMB en Individuele Begeleiding:

Na een vrijblijvende probeersessie wordt de inhoud van de begeleiding bepaald en (indien mogelijk) een zorgovereenkomst afgesloten. Het einde van de observatieperiode, 12 tot 14 sessies, wordt afgesloten met een observatieverslag welke in een aparte gesprek wordt besproken. Daarna wordt overlegd of voortzetting wenselijk is, wordt er een begeleidingsplan of zorgplan opgesteld en de datum van het volgende evaluatieverslag en -gesprek vastgesteld. (3, 6, 9 of 12 maanden)

Betaling:

Betaling van opzichzelfstaande groepslessen, workshops en trainingen of sessies vinden plaats binnen 2 weken na uitvoering, zoals vermeld op de factuur. Betalingen geschieden via overschrijving voorzien van factuurnummer.

Voor betalingen van wekelijkse sessie of begeleiding ontvangt u in de eerste week van de nieuwe maand een factuur van de maand ervoor. Deze factuur dient binnen 2 weken na ontvangst onder vermelding van factuurnummer te worden voldaan middels overschrijving.

Vertrouwelijke informatie:

Door de client verstrekte informatie en informatie uit de thuissituatie zal ten allen tijde vertrouwelijk worden behandeld tenzij er zich acute levensbedreigende situaties voordoen.

In geval van minderjarigheid of ontoerekeningsvatbaarheid overlegt Mariska Krab altijd met de ouder(s)/verzorger(s) over het verloop van de OMB of Individuele begeleiding.

Indien nodig wordt er multidisciplinair overlegd of overlegd met derden (docenten, intern begeleiders van de school en eventuele behandelaars). Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de client, ouder(s)/verzorger(s) of diens vertegenwoordiger.

Tijdens sessies kunnen foto’s, film of geluidsopnames gemaakt worden. Deze hebben functie of doel tijdens de sessie of t.b.v. van reflectiedoeleinden van Mariska Krab en worden nooit zonder toestemming van de client, ouder(s)/verzorger(s) of diens vertegenwoordigers aan derden versterkt of openbaar gemaakt.

Alle mensen zichtbaar op de website of informatiefolder van Mariska Krab hebben hier hun toestemming voor gegeven.

Klachtenprocedure          

-Privacy Statement- Mariska Krab.pdf         

Vervangingsregeling

Bovenstaande algemene voorwaarden van Mariska Krab zijn gedeponeerd bij KvK Alkmaar.

Voor meer informatie neem gerust contact met mij op

Klik hier